Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 08 : 6.227
Năm 2022 : 86.980
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 825/GDĐT-TĐ ngày 17/10 /2016 của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020. Trường mầm non Quang Trung xây dựng Kế hoạch “xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020” như sau:

     PHÒNG GD&ĐT TPTN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN QUANG TRUNG                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    

  Số: 91/KH-MNQT                         TP.Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 2020Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 8/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh tủy Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Kế hoạch số 1441/SGDĐT-VP ngày 10/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 825/GDĐT-TĐ ngày 17/10 /2016 của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020.

          Trường mầm non Quang Trung xây dựng Kế hoạch “xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020” như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường.

          -Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trong công tác thi đua.

          - Tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được rèn luyện, phát triển trong môi trường thuận lợi, có điều kiện phát huy cao nhất khả năng trong học tập lao động công tác.

          -Tạo nên phong trào thi đua học tập, làm theo tấm gương người tốt, việc tốt trong nhà trường. Góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến, ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực trong nhà trường.

          2. Yêu cầu

          Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được thực hiện đồng bộ, với sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong nhà trường và ngành giáo dục và đào tạo.

          II. NỘI DUNG

          1. Nội dung

- Tăng cường công tác phát hiện điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo động viên kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các tấm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn, các tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016 - 2020”

          - Lựa chọn các điển hình tiên tiến tiêu biểu, tập trung xây dựng bồi dưỡng tạo điều kiện cụ thể về tinh thần vật chất; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển ảnh hưởng của điển hình tiên tiến tiêu biểu trong nhà trường; phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả. Định kỳ đánh giá sự phát triển của các điển hình trong mỗi giai đoạn để kịp thời rút kinh nghiệm.

          -Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức và biện pháp tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn nhà trường và yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới. Tổ chức các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong nhà trường. Tổ chức hiệu quả các hoạt động thăm quan, học tập điển hình tiên tiến.

2. Xác định đối tượng, tiêu chí gương điển hình.

2.1. Đối tượng, tiêu chí chung.

Môhình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sángtạo”, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đồng chí, đồng nghiệp cùng phát triển; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo do cấp trên, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị phát động.

2.2. Tiêu chí mô hình, gương điển hình tiên tiến cụ thể

Ngoài tiêu chí chung, gương điển hình tiên tiến cần có các tiêu chí sau:

- Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhânviên có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể; chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường…

- Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đạt thành tích nổi bật trong việc thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của đơn vị và của ngành. Căn cứ vào kết quả cụ thể: Giáo viên giỏi các cấp, kết quả làm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện chuyên đề, chăm sóc giáo dục trẻ…

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          - Riêng đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải là người luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường; thực hiện tốt các chức trách được giao, nói đi đôi với làm; luôn chỉ đạo tốt và gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; là người gương mẫu thực hiện chế độ công tác, hội họp, thông tin báo cáo đúng quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là gương điển hình tiên tiến khi tập thể do cá nhân đó đứng đầu phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          3. Tiến độ thực hiện

          - Năm 2016:

+ Xây dựng kế hoạch “ Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020”, chọn 3 cá nhân tiêu biểu để xây dựng điển hình tiên tiến của nhà trường. Là cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực: tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng..., đặc biệt là gương mẫu trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Đổi mới, sáng tạo trong Dạy và Học”. Tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động; có tinh thần đoàn kết tương trợ; tích cực học tập, lao động, xây dựng đơn vị, gia đình văn hóa, lành mạnh, văn minh, hạnh phúc, gia đình hàng năm luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của đơn vị, địa phương; tích cực tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

 + Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng: Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chọn, các bộ phận xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng. Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin báo cáo.

          - Từ năm 2017 đến năm 2019:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình,

          + Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng, bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra.

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng gương điển hình; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những điển hình mới trong các phong trào thi đua,những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.

+ Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến về những kinh nghiệm,cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương sáng người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, trên trang thông tin điện tử của trường.                                            Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên các cá nhân điển hình và nhân rộng có hiệu quả gương điển hình.

+ Tập trung  xây dựng, bồi dưỡng, hoàn thiện mô hình, điển hình tiên tiến; hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai kế hoạch vào dịp sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, những ưu điểm, thiếu sót trong công tác xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến, hàng năm báo cáo cấp trên kết quả thực hiện Kế hoạch.

            - Năm 2020:

  + Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xâydựng gương điển hình của nhà trường để tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm ở đơn vị và lựa chọn giới thiệu tham dự, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp trên.

+ Đánh giá, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020

            4. Một số nội dung hoạt động chính

          - Tổ chức tốt các phong trào thi đua của nhà trường, thành phố, ngành phát động. Tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, chú ý đến nhân tố mới.

          - Tổ chức tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến gắn với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo chuyên đề, tổng kết phong trào thi đua yêu nước hằng năm gắn với sơ kết, tổng kết năm học.

          - Xây dựng một số hình thức vinh danh, động viên điển hình tiên tiến phù hợp với thực tế của nhà trường.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt các nội dung của kế hoạch đến tất cả các thành viên trong trường đều rõ.

           2. Tập trung xây dựng và lựa chọn các cá nhân điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng, tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương khen thưởng và bổ sung vào kế hoạch nhân rộng điển hình.

          3. Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng điển hình tiên tiến đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

          Trên đây là kế hoạch Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 của trường mầm non Quang Trung. Yêu cầu các bộ phận liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch./.

         

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TPTN (B/c);

- BCHCĐCS; (Ph/h);

- Các tổ CM;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Vân


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

( Kèm theo Kế hoạch số 91/KH-TrMN ngày 20 tháng 10 năm 2016)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Vân

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Hải Hà

Giáo viên – Tổ phó tổ chuyên môn mẫu giáo I

3

Lương Quỳnh Mai

Giáo viên -Ttổ chuyên môn mẫu giáo I
Tác giả: Vũ Thị Chu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan