Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 08 : 6.231
Năm 2022 : 86.984
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Căn cứ Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW, ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyền truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa của Ngày Thương binh, liệt sĩ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.


Giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhất là với thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,  “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”; động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội.


2. Yêu cầu


Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, quy mô, hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.


II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN


1. Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh, liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh:


- Khu D tích lịch sử Quốc gia 27/7 (xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) - Nơi ghi dấu sự kiện ra đời ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 ở nước ta.


- Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.


- Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.


- Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.


2. Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.


3. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua của cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nhất là 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa””; trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.


4. Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.


5. Quan tâm giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả; bồi đắp lòng tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.


6. Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ diễn ra ở Trung ương; trong đó có tổ chức cầu truyền hình trực tiếp trên VTV1 chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 5 điểm cầu (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Điện Biên và Thái Nguyên) vào 20 giờ, ngày 27/7/2017; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ được tổ chức ở tỉnh và tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và công tác quản lý, cải tạo, nâng cấp, trùng tu các khu di tích, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên…


III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN


1. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)!


2. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ!


3. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, lệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)!


4. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!


5. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”!


6. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng!


7. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng!


8. Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh: tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ bằng các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế, gắn với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền về gương điển hình những thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nhân rộng trong nhân dân.


2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng văn hoá - thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu ở các địa phương đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm theo quy định.


3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ đảm bảo kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp sai phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử (nếu có).


4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: có kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; có những hoạt động thiết thực chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách; tổ chức hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ.


5. Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh động viên, khuyến khích các hội viên đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí có giá trị chính trị, tư tưởng và tính nghệ thuật cao, góp phần tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.


6. Các cơ quan báo chí của tỉnh: căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Trung ương và của tỉnh, tổ chức tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: mở chuyên trang, chuyên mục, gặp mặt, tọa đàm, tôn vinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh... Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công...; tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, những gương thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công điển hình và một số cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chăm sóc người có công. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên có kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp sóng chương trình cầu truyền hình giao lưu nghệ thuật tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng được tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 27/7/2017 và các chương trình hoạt động kỷ niệm do Trung ương, các địa phương tổ chức.

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Ngô Thị Hương (Sưu tầm)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan